Финансиране

Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

 

О Б Я В А 

ЗА КАМПАНИЯ 2021 

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” 

НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 

ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА 

И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ 

В периода 25.11.2020 - 05.05.2021 г. Министерство на труда и социалната политика (МТСП) провежда кампания за набиране на проектни предложения по Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата).

 

Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 на Програмата се подават до 05.05.2021 г. включително, на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък – от 9:00 ч. до 17:00 ч.), по куриер или по пощата на адрес:

 

1051 гр. София 

ул. „Триадица” №2 

Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

 Документи, получени след 05.05.2021 г., няма да се приемат от МТСП.

 

ДОКУМЕНТИ:

 1. искане писмо за подкрепа от ДСП
 2. искане писмо за подкрепа
 3. заявление физическо лице
 4. заявление юридичеко лице   
 5. декларация физическо лице 
 6. декларация юридическо лице 
 7. 20KSS
 8. обява 20К1
 9. за кандидатстване по к1

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Министерство на труда и социалната политика

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ, СПОРТНИ ОБЕКТИ

ДОКУМЕНТИ:

 1. Финансов отчет - образец 
 2. Заменителна таблица 
 3. Бюджет -изисквания 
 4. Приложение 4 - Декларация
 5. Приложение 2 - Бюджет 
 6. Достъп
 7. Приложение - 3 - Таблица 
 8. За кандидатстване по к1 
 9. Искане аз писмо за подкрепа от ДСП
 10. Технически отчет - образец 
 11. Методика - достъп
 12. Прилождение 5 - Автобиография
 13. Изисквания при попълване на формуляра - ДС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Министерство на образованието и науката (МОН)

 

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

 

Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

 

Ръководител:

 Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“

тел.: 02 9217 479, e-mail: v.benov@mon.bg

Лица за контакт:

Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“

тел.: 02 9217 550, e-mail: k.boyadzhiev@mon.bg

Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“,

тел.: 02 9217 674, e-mail: d.savova@mon.bg

 

 

Документи:

1.     Обща информация

2.     Формуляр за кандидатстване